• Al. Niepodległości 73/41 Warszawa
  • Telefon: 661 128 485
  • Napisz do nas! fzmiany@gmail.com

Diagnoza psychologiczna jest tworzona przez psychologa w oparciu o wywiad psychologiczny, obserwację i zastosowane testy psychologiczne*.

Całościowy proces diagnostyki obejmuje 3-4 sesje, podczas których psycholog zbiera dane potrzebne mu do sporządzenia jak najbardziej rzetelnej analizy profilu osobowości klienta.

Pierwsze spotkanie to zebranie szczegółowego wywiadu od osoby badanej. Na tej podstawie psycholog określa odpowiednią dla danej osoby baterię narzędzi diagnostycznych.

Kolejne 2 sesje poświęcone są na przeprowadzanie testów diagnostycznych (jedna sesja może trwać od 60 do 120 minut - czas uzależniony jest od doboru testów jak również w zależy od stanu zdrowia i kondycji psychofizycznej badanego)

Ostatnia sesja poświęcona jest szczegółowemu przedstawieniu i omówieniu wyników oraz wniosków z diagnozy. Każdy nasz klient może liczyć na rzetelną informację zwrotną (a także informację o zalecanych kolejnych krokach, czyli np. o podjęciu psychoterapii indywidualnej czy konsultacji neurologicznej.

W naszym gabinecie wykonujemy m.in następujące testy psychologiczne:

* Benton Test służy do badania pamięci i percepcji wzrokowej. Sprawdza się również w różnicowaniu zaburzeń uwagi.

* FCZ-KT Formalna Charakterystyka Zachowania. Kwestionariusz temperamentu. Służy do diagnozy podstawowych, biologicznie zdeterminowanych wymiarów osobowości, opisujących formalne aspekty zachowania.

* Inwentarz Osobowości NEO-FFI. Kwestionariusz do diagnozy cech osobowości.

* Metoda konfrontacji z sobą Hermansa - jest to metoda badania doświadczenia człowieka. Najbardziej typowym zastosowaniem Metody Konfrontacji z Sobą jest wykorzystanie jej jako metody psychoterapii Metoda ta umożliwi lepsze samopozanie osób przeżywających trudności i problemy, kryzysy tożsamości, konflikty z innymi lub poważne trudności decyzyjne.

* MMPI jest samoopisowym kwestionariuszem osobowości. Wykorzystywany jest przede wszystkim w diagnozie klinicznej do oceny osobowości i zaburzeń psychicznych (np. depresja, zaburzenia lękowe, schizofrenia,), ale znajduje również zastosowanie w obszarach nieklinicznych (przesiewowe badania kandydatów do pracy, rekrutacja na studia).

* SCID I jest wywiadem przeprowadzanym w celu sformułowania diagnozy m.in. zaburzeń nastroju, zaburzeń psychotycznych, zaburzeń związanych z zażywaniem substancji, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania.

* SCID II jest wywiadem diagnostycznym umożliwiającym ocenę zaburzeń osobowości.

* Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci WISC-R
- skala służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej (właściwości człowieka charakteryzującej jego uniwersalne zdolności umysłowe, takie jak: zdolność rozumowania, zdolność wnioskowania, zdolność rozwiązywania zadań).

* Skala Inteligencji Wechsler dla dorosłych WAIS-R. Test służy do pomiary inteligencji ogólnej.

* Test Rorschacha to projekcyjna metoda diagnostyczna wykorzystująca plamy atramentowe, pozwalająca na ocenę ogólnej struktury osobowości, na którą składają się potrzeby, emocje, konflikty wewnętrzne, relacje społeczne czy sposoby spostrzegania i interpretowania rzeczywistości.

* Test Matryc Ravena jest testem, który służy do mierzenia inteligencji ogólnej. Służy do weryfikacji inteligencji wrodzonej.

* Test Niedokończonych Zdań Rottera RISB dla dzieci, młodzieży i dorosłych - narzędzie służące do oceny nieprzystosowania, rozumianego jako występowanie długich i trwałych stanów przygnębienia czy poczucia nieszczęścia, trudność lub nieumiejętność radzenia sobie z frustracją, brak konstruktywnej aktywności lub zakłócenie w podejmowaniu czy kontynuowaniu działań, niezdolność do nawiązywania i utrzymywania satysfakcjonujących relacji z ludźmi.